in

ภูมิสมดุล รายการใส่ใจไกลโรค ตอนภูมิสมดุลและแนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ

รายการใส่ใจไกลโรค ตอนภูมิสมดุลและแนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ
ภูมิสมดุล


รายการการดูแลโรค ตอนที่สมดุลและแนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ ความสมดุลของภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งสำคัญมาก ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล เช่น มากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ พบกับ ศ.นพ. พิเชฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าทีมวิจัย Operation BIM เพื่อสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ T.084 765 1841 / 081 629 9208 .