in

ผลข้างเคียงของยา metronidazole‏‏

ผลข้างเคียงของยา metronidazole‏‏

คำถาม:

ยาเมโทรนิดาโซล มีอาการคลื่นไส้ ข้างเคียง อยากทราบว่าอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ยามีส่วนผสมอะไรบ้าง? และปฏิกิริยากับร่างกายอย่างไร

เพศ:

หญิง

อายุ:

27 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผ. สุพัทธ์ สุพงษ์กต

คำตอบ:

เป็นภาวะที่เรียกว่ารสโลหะ ซึ่งสามารถบรรเทาได้โดยไม่ต้องทานยาในขณะท้องว่าง

ที่มาข้อมูล