in

ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก


มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการปลูกถ่ายตับพ่อ-แม่-ลูก เฉลิมพระเกียรติ 55 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากบิดามารดาที่เสียชีวิต เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก เฉลิมพระเกียรติ 55 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิรามาธิบดีร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 55 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหวังช่วยผู้ป่วยเด็กโรคตับระยะสุดท้ายที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลให้อยู่รอดอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาการเรียนการสอนยาให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

ศ.นพ. รัชตะ กล่าวต่อว่า “เนื่องจากการปลูกถ่ายตับในปัจจุบันเป็นเพียงการรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งเท่านั้น หากไม่ได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายตับ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในที่สุด การปลูกถ่ายตับมักใช้ตับจากผู้บริจาคสมองที่เสียชีวิต ซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลน”

ดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่ที่มีชีวิตไปสู่ลูก เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษามากขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ “ทารกที่เป็นโรคท่อน้ำดีอักเสบคือ แพทย์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำดีก่อน ถ้าไม่ได้ผลจะนำไปสู่โรคตับแข็งและจะ ต้องผ่าตัดปลูกถ่ายตับภายใน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ หากช้ากว่านั้น เด็กเสียชีวิต”

“สำหรับโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก เราเลือกใช้ตับของพ่อแม่ที่มีชีวิต เพราะตับจากผู้บริจาคสมองที่เสียชีวิตตอนนี้กำลังขาดแคลน และการปลูกถ่ายตับสำหรับผู้ป่วยเด็กจะใช้ปริมาณตับน้อยลง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ตับของพ่อแม่ที่มีชีวิต” ศ.ดร.รัชตา กล่าวเสริม

ขณะนี้มีผู้ป่วยเด็กมากกว่า 100 รายที่รอรับการปลูกถ่ายตับจากโครงการ และยังมีผู้ป่วยไม่ทราบจำนวนมาก ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสในการรักษา จนทำให้ไม่สามารถนำส่งแพทย์ได้ทันเวลา โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเด็กเล็กได้

โครงการปลูกถ่ายตับ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 – 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับจำนวน 25 ราย ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลสำหรับการปลูกถ่ายตับทั้งหมด ค่าปลูกถ่ายตับคนละ 1 ล้านบาท และยากดภูมิคุ้มกัน 120,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท สนใจติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิรามาธิบดี โทร. 0 2201. 1111

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th