in

ปราณยามะ (8)

ปราณยามะ (8)

ปราณายามะ (8)

ตอนอ่าน ตอนฝึก มาประเด็นนี้ เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างสองเทคนิคของโยคะ อาสนะ และปราณยามะ การฝึกอาสนะนั้นค่อนข้างชัดเจน เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับหนึ่ง ปราณยามะเป็นนามธรรมมากกว่าและยากต่อการเรียนรู้และฝึกฝน ปราณายามะมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการพาผู้ปฏิบัติสมาธิซึ่งเป็นเป้าหมายของโยคะ เมื่อเข้าใจดังนี้ ผู้ปฏิบัติจะมีความพิถีพิถันในการฝึกเทคนิคโยคะทั้งสองประเภทนี้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการฝึกโยคะของเรา หลีกเลี่ยงโทษตัวเอง

เรามาทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของปราณายามะ ทั้งลักษณะทางสรีรวิทยาของปราณยามะทั้งคำอธิบายตามตำราดั้งเดิม นอกจากนี้เราได้แนะนำเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจระบบทางเดินหายใจของเราเอง และเริ่มรู้วิธีควบคุมการหายใจของตัวเองให้เข้ากับลักษณะโยคะโดยเฉพาะ ที่สำคัญเราเน้นการฝึกอย่างช้าๆ ค่อยๆ เคลื่อนไปทีละขั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราดำเนินการตามศักยภาพของเราเองโดยไม่ประนีประนอม จะเห็นได้ว่าการควบคุมลมหายใจของโยคีค่อยๆ ทำให้เราช้าลง เช่น การหายใจให้แคบลง ทำให้เราหายใจได้ยาวขึ้น หรือกำหนดอัตราส่วนการหายใจ หายใจออกนานเป็นสองเท่าของการหายใจเข้า มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำให้เราหายใจช้า

.
ที่มาข้อมูล