in

นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี’๕๒


ศ.นพ. ธีรวัฒน์ กุลธนันท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในพื้นที่ชนบท ประจำปี 2552 พร้อมด้วย รศ.ดร. อนุพันธุ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในพื้นที่ชนบทด้วย รศ.ดร. ดิทกัน บริบูรณ์หิรัญสันต์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ

ผลการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในพื้นที่ชนบท ประจำปี 2552 คณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้วินิจฉัย
นพ. กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 92 รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2552

รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น คณะกรรมการการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง สนับสนุน ให้กำลังใจ และยกย่องแพทย์ในชนบทให้มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาที่ต้องไปทำงานในชนบทให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ แพทย์ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์แก่ อุดม โพธิ์ศรีษะ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ , นพ. อุดม โปสารกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีเจตนาส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของแพทย์ในชนบทด้วย

สำหรับการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในพื้นที่ชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบไปด้วยการพิจารณาคุณสมบัติหลายประการ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ ความสนใจด้านวิชาการ ความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ระยะเวลาของการปฏิบัติทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบทไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันแต่ไม่จำกัดเพียงการเป็นศิษย์เก่าศิริราชแพทย์ คณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ที่เหมาะสมที่สุด ในปี 2552 แพทย์ที่ทำงานในพื้นที่ชนบทได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงคณะกรรมการ พิจารณา 26 ราย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมปฏิบัติการรอบสุดท้าย 20 ในทริปนี้ คณะกรรมการได้สัมภาษณ์แพทย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว สุดท้ายคณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นพ. กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2552


รศ.ดร. อนุพันธุ์ ตันติวงศ์
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในพื้นที่ชนบท เปิดเผยว่า “หมอกิตติภูมิเป็นแพทย์ผู้เสียสละ มีอุดมการณ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร ดูแลประชาชนในพื้นที่ชนบทอย่างต่อเนื่องจากภูมิประเทศ อำเภอภูสิงห์ เป็นอำเภอชายแดนของ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงฤดูแล้งยังห่างไกลความแห้งแล้ง แต่ นพ.กิติภูมิ สามารถให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรแก่ราษฎร ครอบคลุมตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาล เป็นที่รักและเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวภูสิงห์ อำเภอโดยรวม รวมทั้งผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีมนุษยธรรมและพร้อมเผชิญการหยุดชะงักเมื่อสถานการณ์ชายแดนไม่คลี่คลาย เป็นตัวอย่างความพอเพียงและทำงานอย่างมีความสุขในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กและได้พัฒนาบริการสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง กว่า 20 ปี”

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th