in

ทำไมเราต้อง “ตรวจสุขภาพประจำปี”

ทำไมเราต้อง “ตรวจสุขภาพประจำปี”

ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพประจำปี?

“ตรวจสุขภาพประจำปี” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นหัวใจของการก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี “การตรวจสุขภาพประจำปี” จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การตรวจสุขภาพสามารถทำได้ทุกช่วงอายุ ทั้งการตรวจทั่วไปและคัดกรองในผู้ที่มีความเสี่ยง การตรวจสุขภาพมีข้อดีหลายประการในการช่วยวินิจฉัยโรคบางอย่างที่อาจไม่แสดงอาการผิดปกติ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น

เพื่อความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ นพ. วีรยุทธ โตนรี แพทย์เฉพาะทางศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายอย่างละเอียดถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ทั้งในแง่ของประโยชน์ของการตรวจสุขภาพรวมทั้งความเหมาะสมของการตรวจสุขภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปีแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามอายุ

กลุ่มที่ 1 วัยเด็ก จะเน้นที่การเจริญเติบโต การพัฒนา และการฉีดวัคซีน โดยจะประเมินโดยกุมารแพทย์

กลุ่มที่ 2 สตรีมีครรภ์ เพื่อไปตรวจกับสูติแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของมารดา และทารกในครรภ์จะมีสุขภาพแข็งแรงจนถึงเวลาคลอด

กลุ่มที่ 3 วัยทำงานหรือผู้ใหญ่ การตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มวัยทำงาน คือ ผู้ที่มีอายุ 18-60 ปี จะทำการตรวจสภาพร่างกายเพื่อค้นหาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในร่างกาย การตรวจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • การตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อค้นหาโรคที่ไม่แสดงอาการ ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดชีพจร การวัดอัตราการหายใจ การวัดส่วนสูง น้ำหนัก และการตรวจเลือด (เช่น ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต) การทำงานของตับ เป็นต้น) การตรวจเอกซเรย์ปอด ECG

ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง ตรวจปัสสาวะ ตามความต้องการของแต่ละคนด้วย

  • การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยง การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ เพื่อค้นหาโรคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดมากกว่าประชาชนทั่วไปเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

– ประวัติสุขภาพที่ผ่านมา

– ลักษณะงานและลักษณะงานที่ทำ

– โรคในครอบครัว

– มะเร็งครอบครัว

การตรวจจะใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยอัลตราซาวนด์ส่องกล้องในกระเพาะอาหารและลำไส้ CT Scan, MRI, แมมโมแกรม, การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินบนเข็มขัด เป็นต้น

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความเสื่อม เช่น การตรวจการได้ยิน การตรวจตา การตรวจมวลกระดูก เป็นต้น

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีอาการผิดปกติเล็กน้อยซึ่งแสดงอาการไม่ชัดเจน นอกจากนี้ โรคบางโรคอาจไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ เลย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง atheroma โรคไตระยะแรก ตับอักเสบ โรคหัวใจ และมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

ดังนั้นการตรวจสุขภาพสามารถช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคบางโรคได้ในระยะแรก เพื่อประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค ส่งผลให้การรักษาได้ผลดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อนหรือทุพพลภาพ ที่อาจเกิดจากโรคบางชนิด ซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษดังกล่าวเพื่อค้นหาโรคที่ไม่มีอาการ หรือติดตามความเสื่อมของอวัยวะนั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการตรวจตา และตรวจการได้ยินเพิ่มเติมอีกด้วย

.
ที่มาข้อมูล