in

ทำเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำ

ทำเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำ

วันนี้เราทนทุกข์โดยไม่จำเป็นและตายก่อนเวลาอันควรเพราะความประมาทเลินเล่อ

“มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเรา ยังไม่ถึงคิวของเรา ยังอีกนาน”
ดังนั้นการผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำในสิ่งที่ควรทำจึงประมาทเลินเล่ออย่างที่สุด

คิดจะเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า เลิกสำส่อน ไม่เป็นมงคล จะสวมหมวกนิรภัย รัดเข็มขัดนิรภัย ออกกำลังกาย และกินผักและผลไม้ ปล่อยวันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า มันไม่ได้ผล ถึงกาลทุกข์ เมื่อเวลาร้ายเริ่มต้น ก็สายไป

บางคนนอนห้องไอซียู เครื่องช่วยหายใจบางตัวสมองตายไม่มีโอกาสอีกแล้ว
พระเจ้าสอนว่าชีวิตนี้สั้นนักและไม่แน่นอนอย่างยิ่ง

สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือทุกคนเจ็บและตาย ทำความดีทันทีรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวอย่าปล่อยให้คนข้างหลังต้องเสียใจและเสียใจ
จริงหรือเปล่า?

.
ที่มาข้อมูล