in

ทานยาคุมฉุกเฉินไปครบ 7 วันแล้ว ไม่มีเลือดออก และประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

ทานยาคุมฉุกเฉินไปครบ 7 วันแล้ว ไม่มีเลือดออก และประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

กินยาคุมฉุกเฉินมา 7 วันแล้วไม่มีเลือดออก และระยะเวลายังไม่มา คุณจะตั้งครรภ์? .
ที่มาข้อมูล