in

ตรุษจีน-วาเลนไทน์-มาฆบูชา

ตรุษจีน-วาเลนไทน์-มาฆบูชา

กุมภาพันธ์ปีนี้มีวันตรุษจีนในวันที่ 9 วันวาเลนไทน์วันที่ 14 และวันมาฆบูชาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
ใครชอบวันใด สองวัน หรือทั้งสามวัน? ขอให้ระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นอย่างลึกซึ้ง
การรับรู้ที่ลึกซึ้งจะทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้ง แต่การรับรู้ที่ตื้น หยาบ และผิวเผิน จะนำไปสู่ความรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง และการกดขี่ข่มเหง
ควรฝึกสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่างลึกซึ้งด้วยความรู้สึกลึกๆ ตระหนักถึงความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ และรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง
เพราะเรายึดถือทุกสิ่งเพื่อดำรงชีวิตให้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นนิตย์ จะทำให้จิตใจงดงามเป็นสุข

ในวันมาฆบูชาแรกซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน 3 หลังจากที่พระพุทธเจ้ายังตรัสรู้ไม่ครบ กล่าวคือ วันเพ็ญเดือน 6 ​​ก่อนหน้านั้น
ขณะนั้น พระอรหันต์ได้บังเกิดแล้ว ๑,๒๕๐ รูป ทั้งหมดมาเฝ้าพระศาสดาที่วัดเวฬุวัน
นอกประตูเมือง พระศาสดาได้ทรงแสดงปาติโมกข์แก่พระอรหันต์เหล่านั้น โดยพูดประโยคแรกว่า
ขันตีปรม ตะโป ติติกขา
(กานติเป็นอกุศลอย่างยิ่ง)
และยังมีตำราอื่นๆ ที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา

ศาสนาคือปัญญาอันสูงสุดของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์มีเมตตาต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
ไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใดสอนเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างเสรี ล้วนสอนเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ถ้ากุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก
ความรักต่อมนุษย์และทุกสิ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเพื่อความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ โปรดเมตตาซึ่งกันและกัน

.
ที่มาข้อมูล