in

ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง แนะนำการตรวจ HIV ด้วยตนเอง ม.มหิดล


ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

แนะนำการตรวจ HIV ด้วยตนเอง ม.มหิดล
ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

วิดีโอสาธิตขั้นตอนการทดสอบ HIV ทางออนไลน์ สำหรับกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
source
ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง