in

ตรวจ หา เชื้อ hiv HIV หมดฤทธิ์ ตรวจไม่พบเชื้อ 10 ที่ไม่ใช้ยาต้าน


ตรวจ หา เชื้อ hiv

HIV หมดฤทธิ์ ตรวจไม่พบเชื้อ 10 ที่ไม่ใช้ยาต้าน
ตรวจ หา เชื้อ hiv

การหยุดเชื้อเอชไอวีเป็นภาวะที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีผ่านการติดเชื้อจนตรวจไม่พบ โดยไม่ใช้ยาต้านเอชไอวีและยังคงมีสุขภาพที่ดี นวัตกรรม APCO หรือ AI (APCO Immunotherapy) / ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรการวิจัยที่นักวิจัย Operation BIM ตั้งขึ้น ซึ่งพัฒนาจากสูตร BIM หรือ BIM100 (Balance Immunity) ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากงานวิจัยสารสกัดมังคุดที่มีการวิจัยมาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน . ……………………………………………………….. …………………….. ข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม ☎ โทรศัพท์ .084 765 1841 🟢 Line: @bim100k Click to Add Line ( ) 📧 E-Mail : bim100th17k@gmail.com 🌐เว็บไซต์ : และ “ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละคน” #InnovationAPCO #HIV ไม่ได้ผล
source
ตรวจ หา เชื้อ hiv