in

ตรวจการตั้งครรภ์‏‏

ตรวจการตั้งครรภ์‏‏

คำถาม:

ตรวจการตั้งครรภ์เองไม่ได้ค่ะ อยากทราบว่าคุมกำเนิดต่อได้หรือไม่ค่ะ

เพศ:

หญิง

อายุ:

อายุ 32 ปี

อาการ:

ไม่สบาย

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

หากคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณสามารถดำเนินการคุมกำเนิดต่อไปได้

ที่มาข้อมูล