in

ชงห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์ 13 เม.ย.หวังลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุจราจร


คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบมาตรการระดับเข้มข้นให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน หวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์ว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ด้วยมาตรการ 3 ระดับเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ได้แก่

1) ระดับพื้นฐาน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น เวลา สถานที่ห้ามดื่ม/ห้ามขาย ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา การขับขี่ยานพาหนะเมื่อดื่มสุราและการบำบัดรักษา ดำเนินการต่อเนื่องตามนโยบายการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

2) ระดับปานกลาง กำหนดให้พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เป็นพื้นที่ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด เน้นการแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ

และ 3) ระดับเข้มข้น ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน เนื่องจากข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 – 2559 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 44,590 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 จากผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้นจำนวน 137,385 คน และในวันที่ 13 เมษายน มีผู้ประสบอุบัติเหตุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุรา

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายลดอุบัติเหตุหนุนห้ามขายเหล้า 13 เม.ย. ชี้ห้ามขาย 1 วัน ช่วยคนรอดตายกว่า 100 คนขอบคุณบทความจาก : hfocus.org