in

คัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

คัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

คัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่มีอะไรสูงเท่ากับการสูบบุหรี่
เนื่องจากการสูบบุหรี่สามารถทำให้เกิดมะเร็ง โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง และอื่นๆ ได้ แม้ว่าการสูบบุหรี่จะเป็นตัวการฆ่าคนสำคัญ แต่บริษัทยาสูบข้ามชาติกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น บางครั้งความตั้งใจจะทำให้ผู้หญิงและเด็กสูบบุหรี่มากขึ้น เมื่อคุณต้องการเงิน แม้แต่การฆ่าคนก็ยังทำ

ประเทศกำลังพัฒนาล้วนเป็นเหยื่อของบริษัทยาสูบข้ามชาติที่จะมาทุกวิถีทางเพื่อให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น มันเป็นบาปที่แท้จริง

ประเทศไทยกำลังจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมทั้งโรงงานบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการฆ่าคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

เมื่อแปรรูปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ภาคเอกชนโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะเข้ามาทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งการตลาดบุหรี่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ การฆ่าคนก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

นี่เป็นเรื่องบาปมาก ทั้งผิดศีลปณิพัทธ์ และไม่ใช่สัมมา อาจิโวเลย แต่เป็นมิชา ชีโว เป็นอาชีพที่ไม่สุจริต

โรงงานยาสูบควรจะยังคงเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจคัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

ขอบคุณ ผู้เขียนทุกคนที่ช่วยเขียนบิณฑบาต

.
ที่มาข้อมูล