in

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และ Johns Hopkins University ตั้ง ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และ Johns Hopkins University ตั้ง ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและหารือวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ “ศูนย์ร่วมวิจัย NCD MU-JHU” หรือ “วิจัยโรคไม่ติดต่อ” Collaborative Center” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ คณะพยาบาลศาสตร์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ถิระติติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. DR. Patricia M. Davidson คณบดีมหาวิทยาลัย Johns Hopkins คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ Cheryl R. Dennison Himmelfarb Dr. Nancy Reynolds ศาสตราจารย์ Marie T. Nolan Sharon P. Trivino และอาจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ ตัน คำป่วน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์มหิดล บางกอกน้อย ออนไลน์ ผ่าน Zoom และ Facebook Live
รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จุดประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งนี้ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆ ของโลก ผลกระทบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเท่านั้น ตัวพวกเขาเอง. แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ป่วย และส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์วิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและรับมือกับความท้าทายของโรคไม่ติดต่อ , ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลโรคไม่ติดต่อผ่านการวิจัยและการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในปี 2563 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลต้องช่วยปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อย่างไรก็ตาม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 40 ล้านคนต่อปี และสามารถป้องกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลและสังคม การสนับสนุนจากรัฐบาล ระบบการศึกษา และสถาบันดูแลสุขภาพ จะช่วยให้เราทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในระยะยาว ดังนั้นเราจึงได้ริเริ่มเงินทุนสำหรับศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคไม่ติดต่อของ MU-JHU เรามั่นใจว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นผู้บุกเบิกโรคไม่ติดต่อ และพัฒนาสังคมของเราด้วยการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุน MU-JHU NCD Research Collaborative Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมที่จะพัฒนา NCDs วิจัยเปรียบเทียบระดับสากล โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม WHO SEERO จะเป็นเจ้าภาพร่วมการสัมมนาทางเว็บซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เราภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยและบุคลากรทางการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะทาง
ศ.ดร. Patricia M. Davidson คณบดีมหาวิทยาลัย Johns Hopkins คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาใหญ่และกำลังเติบโต โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งของโลก และต่างจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถป้องกันหรือรักษาด้วยวัคซีนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างศูนย์พัฒนางานวิจัยและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มบทบาทการพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรแนวหน้าในอุตสาหกรรมสาธารณสุข
“ศูนย์ความร่วมมือวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” แห่งนี้ ตั้งอยู่บนชั้น 4 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหิดล ศาลายา ซึ่งจะเริ่มจัดหลักสูตรระยะสั้นการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นหลักสูตรออนไลน์ครั้งแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-2471, 2473 หรือทางเว็บไซต์
https://ns.mahidol.ac.th/english/research/th/index_th.html
และรับชมคลิปวิดีโอ The MU-JHU NCD Research Collaborative Center ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oyVML2947_0
หรือชมพิธีเปิดศูนย์สดได้ที่ https://web.facebook.com/nsmahidol/videos/2594352460864988

.
ที่มาข้อมูล