in

ก้อนเลือดออกทางช่องคลอด‏‏

ก้อนเลือดออกทางช่องคลอด‏‏

คำถาม:

ประจำเดือนไม่มาเกิน 1 เดือนแล้วมีเลือดออกเบาบาง 1 วัน วันรุ่งขึ้นมีประจำเดือนประมาณต้นวันที่ 6 ของเดือนมีลิ่มเลือดออกมาขนาดเท่ากำปั้นมีเลือดออกจะมีอาการอย่างไร ?

เพศ:

หญิง

อายุ:

19 ปี

อาการ:

ลิ่มเลือดขนาดเท่ากำปั้นออกมาจากช่องคลอด

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

อาจเกิดจากการตกไข่ผิดปกติ คุณควรพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าไม่หาย ควรไปพบแพทย์

ที่มาข้อมูล