in

กินยาคุมถึงเม็ดแป้งแล้วไม่มีประจำเดือนมา เริ่มทานแผงใหม่ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย ผิดปกติไหม

กินยาคุมถึงเม็ดแป้งแล้วไม่มีประจำเดือนมา เริ่มทานแผงใหม่ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย ผิดปกติไหม

กินยาคุมกำเนิดเป็นเม็ดแป้งแล้วไม่มีประจำเดือน เริ่มแผงใหม่ มีเลือดออกผิดปกติหรือไม่?

เริ่มกินยาคุมกำเนิด 1 ซอง (ตอนนี้เริ่มแพ็คที่ 2 ในวันที่ 2) ประจำเดือนขาด ยาซินโฟเนีย (24+4) ก่อนกินยา เลือดสีน้ำตาลกระเด็นออกมาไม่มากนัก (ปานกลาง) จนตอนนี้เม็ดยาประจำเดือนยังไม่มาแต่ยังมีเลือดปนอยู่จนถึงตอนนี้แผงที่ 2 ในวันที่ 2 นี้ผิดปกติหรือไม่?

.
ที่มาข้อมูล