in

การใช้เครื่องมือประเมินผลแก้ไขปัญหาเอดส์

เอดส์ แห้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จัดโครงการแนวทางการใช้เครื่องมือประเมินระบบการติดตามและประเมินผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอดส์

https://www.youtube.com/watch?v=dvNcilCaB_I

เอดส์ แห้ง