in

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในสตรีวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-45 ปี จำนวน 300 คน ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากการศึกษาพบว่า 92.7% รู้วิธีใช้ยาคุมกำเนิด เหตุผลที่เลือกวิธีนี้ ร้อยละ 68.8 บอกว่าสะดวก ในขณะที่ร้อยละ 65.6 คิดว่าซื้อง่าย สำหรับการรับรู้วิธีการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้น ร้อยละ 64.5 ได้รับการแจ้งจากร้านขายยา และ 82.5% อ่านจากใบปลิวยา

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงร้อยละ 53.6 ที่ใช้ยาที่ถูกต้อง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการเริ่มใช้ยาไม่ถูกวิธีและไม่ทราบวิธีปฏิบัติกรณีลืมกินยาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาคุมกำเนิด พบว่ามีประวัติการตั้งครรภ์มากถึงร้อยละ 8.9 ขณะใช้ยาคุมกำเนิดเนื่องจากการลืม กินยา

อาจารย์ปิยะวรรณ วงษ์บุญนาค อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แสดงความคิดเห็น แม้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการใช้ยาคุมกำเนิด แต่บางครั้งข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ที่ถูกต้องอาจไม่ครบถ้วน การเริ่มต้นใช้ยาคุมกำเนิดที่ถูกต้องให้เริ่มในวันแรกของการมีประจำเดือนหรืออย่างช้าที่สุดเริ่มไม่เกินวันที่ 5 ของการมีประจำเดือน

กรณีรับประทานเม็ดแรก ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่น เช่น ถุงยางอนามัย ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
กรณีลืมกินยาหากคุณลืม 1 เม็ด ให้ทานทันทีที่จำได้ และรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ หากพลาดมากกว่า 1 เม็ด โปรดอ่านรายละเอียดในใบกำกับยาอย่างละเอียด เพื่อรักษาผลการคุมกำเนิดและการใช้ถุงยางอนามัยด้วยเช่นกัน หรืองดมีเซ็กส์ 7 วัน

การใช้ยาเสพติดอย่างผิดๆ อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ยอมรับ ซึ่งมักจะนำไปสู่การทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย การแท้งบุตร หรือการไม่สามารถดูแลเด็กได้
จึงควรมีแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างแพร่หลาย ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูล: หัวเฉียวโฟกัส (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

.
ที่มาข้อมูล