in

การแพทย์ก้าวหน้า การสาธารณสุขก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี (ตอนที่ 1)

การแพทย์ก้าวหน้า การสาธารณสุขก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี (ตอนที่ 1)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิกรม บรมราชชนก บิดาแห่งการแพทย์แผนไทยสมัยใหม่ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นมารดาของสาธารณสุขไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงพระราชทานพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดมา ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขพัฒนาสู่ระดับชั้นนำของโลก

ได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 โรงพยาบาลได้แสดงให้ประชาชนทราบ ที่ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีต่อคนไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ให้ฉันแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในบทความนี้

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่หลวง
เพราะคนในท้องถิ่นอยู่ห่างไกล ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในหลวงซึ่งประกอบด้วยแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ตามเสด็จไปยังพื้นที่ที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร สำหรับการรักษาผู้ป่วยและในกรณีที่พบผู้ป่วยร้ายแรงจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 47,000 รายที่พระราชทานความอุปถัมภ์ต่อปี

ในสมัยนั้นวัณโรคเป็นโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก และไม่มีวิธีที่ดีในการป้องกันโรค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับหลวงพยุงเวชศาสตร์ อธิบดีกรมอนามัย เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2493 ว่า “คุณหลวง วัณโรคสมัยนี้ มียารักษากันบ้างไหม ขาดยาอะไรหรือเปล่า ถ้าใช่จะหามาอีก อยากเห็นฝีมือของแพทย์ไทยเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”

สามปีต่อมา ทรงพระราชทานทรัพย์สมบัติ 500,000 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อสร้างอาคารมหิดล ศนุสรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนบีซีจีสำหรับใช้เองแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและสามารถจำหน่ายให้กับองค์การสวัสดิภาพแม่และเด็ก (ยูนิเซฟ) ได้

ต่อมาหน่วยแพทย์ในหลวงได้แยกสาขาเป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางตามพระราชประสงค์ เช่น ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดแพทย์หมุนเวียนไปรักษาผู้ป่วยที่สถานีอนามัยตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยแพทย์ จัดเป็นกลุ่มตามสาขาวิชาชีพ เช่น โครงการศัลยแพทย์อาสา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการโสตศอนาสิกวิทยา หน่วยจักษุแพทย์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่รอยัล โครงการรอยัลฟันปลอม เป็นต้น

“ผมอยากให้หมอช่วยดูแลความทุกข์ของผม สำหรับนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าที่จำเป็น โดยให้รถเคลื่อนตัวไปตามถนนในหมู่บ้านห่างไกลในชนบท”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ทันตแพทย์ ศรี สิริสิงห์ ทันตแพทย์ประจำพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยทันตกรรม โดยทันตแพทย์ต่างชาติเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปทุกหนทุกแห่ง กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านในอำเภอรือเสาะ คุณยายมาที่เกาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และตรัสว่าไม่คิดว่าในหลวงเป็นชาวไทยพุทธจะมารักไทยมุสลิมจนบัดนี้

อีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเดียวกัน โต๊ะของครูได้นำสหายของเขามายืนรอในหลวงและกล่าวว่า “เรากลับรายากันเถอะ” ได้โปรดกลับไปเสียเถิด โจรจะลงมาจากเขาในไม่ช้า เมื่อเสด็จกลับมา โต๊ะครูและชาวบ้านก็จุดเทียนหอมตามทาง ส่ง

โรงงานสำหรับขาเทียมและการฝึกวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2513 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างโรงงานสำหรับขาเทียมและอาชีวศึกษา ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อฟื้นฟูทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บในการปกป้องศัตรู

พ.ศ. 2527 ระหว่างที่ประทับที่วังภูพานราชนิเวศน์และวังทักษิณราชนิเวศน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะจัดชุดปฏิบัติการแขนขาเทียมสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการนี้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดชุดปฏิบัติการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ กรมแพทย์ทหารบกสนับสนุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี 2534 และมอบแขนขาเทียมเคลื่อนที่ใน 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2534-2535

สมทบทุนสร้างอาคารและบริจาคเครื่องมือแพทย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสร้างอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่บริจาคให้กับสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาคารอนันตมหิดล และ อาคารอนันตรา โรงพยาบาลศิริราช สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก อาคารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ อาคารพระศรีมหาโพธิ รพ.อุบลราชธานี รพ.สกลนคร รพ.ราชสถิตย์ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ราชนุกูล บริเวณ รพ.ราชนุกูล ศูนย์อนามัย อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อาคารเพชรนุกูล รพ.เพชรบุรี รพ.พิทักษ์ไทย โรงอาหาร รพ.น่าน ในศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก อ. 8 โรงงานน้ำประปาจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลเชียงคำ เชียงราย โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยโรคปัญญาอ่อนและอาคารสุขภาพ โรงพยาบาลราชนุกูล อาคารคณะสงฆ์ โรงพยาบาลสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ด้วยทรัพย์สินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของราษฎรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาอาศัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เกิดพลังศรัทธาของหน่วยงานและประชาชนในโครงการต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายเครือข่ายโดยการร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์สินและเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กาลครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมราษฎร มีชายคนหนึ่งวิ่งตามราชรถตะโกนให้รถหยุด เขาสั่งให้หยุดรถ ชายคนนั้นล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ขณะที่นักแข่งนิ่งหยิบเงินออกมา 50 บาท ยกมือขึ้นแล้วหยิบใส่มือแล้วพูดว่า “ขอทำบุญ”??

.
ที่มาข้อมูล