in

กริยาหรือการชำระล้าง

กริยาหรือการชำระล้าง

กริยาหรือการทำให้บริสุทธิ์

กริยาหมายถึงการกระทำ
สำหรับโยคะพระสูตรของปตัญชลีนั้นกล่าวถึงคำกริยาในแง่ของการฝึกโยคะแบบองค์รวม มีการระบุไว้ในบทที่ 2 ประโยคที่ 1 ว่า กริยาโยคะ (หรือการฝึกโยคะ) คือการฝึกฝึกฝน (ความอดทน) ศึกษาตำราดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง และศรัทธา (หรือทำจิตใจให้บริสุทธิ์)
กว่า 1,800 ปีหลังจากโยคะสูตรของปตัญชลี ราวปี พ.ศ. 2533 หนังสือสำคัญอีกเล่มหนึ่งชื่อหฐปฏิกะใช้คำกริยาในความหมายเฉพาะซึ่งหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ กริยาการออกเสียง “สาท” หมายถึง หก ซึ่งแสดงว่าหฐปฏิกะได้แบ่งการชำระออกเป็นหกกลุ่ม

หนังสือเรียนหฐปฏิกะไม่จัดประเภทสัทศาสตร์เป็นแนวปฏิบัติเฉพาะ แต่จัดเป็นปราณายามะ โดยกล่าวว่าเราควรฝึกกริยาทั้ง 6 ข้อนี้ เพื่อช่วยให้เราฝึกปราณยามะได้ดีขึ้น ส่วนการปรับตัวของการฝึกโยคะให้เข้ากับยุคใหม่นั้น ดร.การส มองว่า Satakriya นั้นลงลึกในการฝึกปฏิบัติมาก ดังนั้นกริยาจะถูกจัดเรียงเป็นรายบุคคล

ผู้ที่สนใจโยคะอย่างจริงจังควรมองหาโอกาสในการฝึกกริยา เพราะกริยาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราได้สัมผัส การตระหนักรู้ในตนเองในวงกว้างสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างไร และไม่ใช่แก่นแท้ของการเข้าใจตนเองที่เราได้รับจากโยคะ? ไม่จำกัดเฉพาะอาสนะเท่านั้น

เราเน้นย้ำเสมอว่าโยคะไม่ได้เป็นเพียงมิติทางกายภาพ ดังนั้น กริยาหรือการทำให้บริสุทธิ์จึงไม่ใช่เพียงการชำระร่างกายเท่านั้น ไม่เพียงแค่ชำระร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการตั้งถิ่นฐานที่เป็นนามธรรมอีกด้วย ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางร่างกายและจิตใจ เราพบว่าเทคนิคการกริยาที่สำคัญคือการปรับสมดุลกลไกการสะท้อนกลับเพื่อให้กลไกเหล่านั้นทำงานได้ตามปกติในสภาวะสมดุล ดังตารางด้านล่าง

เส้นทางที่หก เทคนิคโยคะ โดย Dr. Garote, 1999
อาสนะ 1 อย่าง
2 ปราณยามะ
3 กริยา
4 Mudra – พันธะ
การทำสมาธิ 5 แบบพร้อมการฝึกที่หลากหลาย
6. การอบรมทัศนคติ การพัฒนาทัศนคติ (จริยธรรม คุณธรรม)

.
แหล่งข้อมูล

โพสต์ กริยาหรือการทำให้บริสุทธิ์ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สุขภาพประเทศไทย.

ที่มาข้อมูล