in

กริยาหรือการชำระล้าง

กริยาหรือการชำระล้าง

คำกริยา หมายถึง การกระทำ.
สำหรับโยคะนั้น โยคะสูตรของปตัญชลีกล่าวถึงคำว่า Verbs ในความหมายของการฝึกโยคะแบบองค์รวม โดยได้ระบุไว้ในบทที่ 2 ประโยคที่ 1 ว่า กริยาโยคะ (หรือการฝึกโยคะ) เป็นการฝึกฝนการบำเพ็ญเพียร (ความอดทน) ศึกษาตำราดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง และศรัทธา (หรือขัดเกลาจิตใจให้อ่อนน้อมถ่อมตน)
กว่า 1,800 ปีหลังจากพระสูตรโยคะของปตัญชลี ราวปี พ.ศ. 2533 หนังสือสำคัญอีกเล่มหนึ่งชื่อหฐปฏิกะใช้คำกริยาในความหมายเฉพาะซึ่งหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ กริยาสัทศาสตร์ “สัต” แปลว่า หก ซึ่งแสดงว่าหฐปฏิกะได้แบ่งการชำระล้างออกเป็น 6 กลุ่ม

หนังสือเรียนหฐปาฏิปิกะไม่ได้จัดประเภทสัทศาสตร์เป็นแนวปฏิบัติเฉพาะ แต่จัดอยู่ในประเภทปราณายามะ โดยระบุว่าเราควรฝึกเทคนิคกริยาทั้ง 6 นี้ เพื่อช่วยให้เราฝึกปราณยามะได้ดีขึ้น ส่วนการปรับตัวของการฝึกโยคะให้สอดคล้องกับยุคใหม่ ดร.กาโรจน์ เห็นว่า สัทกริยามีรายละเอียดมากในทางปฏิบัติ ดังนั้นคำกริยาจึงถูกจัดเรียงเป็นรายบุคคล

ผู้ที่สนใจโยคะอย่างจริงจังควรศึกษาหาโอกาสฝึกกริยา เพราะกริยาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราได้สัมผัส การตระหนักรู้ในตนเองในวงกว้างสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจตนเองได้ดีขึ้นว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบใด และไม่ใช่การเข้าใจตนเองที่เป็นแก่นแท้ที่เราได้รับจากโยคะใช่หรือไม่? ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของอาสนะเท่านั้น

เราเน้นย้ำเสมอว่าโยคะไม่ได้เป็นเพียงมิติทางกาย ดังนั้น สัทกริยาหรือการชำระล้างจึงไม่ใช่เพียงการชำระร่างกายเท่านั้น ไม่ใช่แค่ล้างร่างกาย แต่ยังเป็นการตั้งถิ่นฐานที่เป็นนามธรรม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วย เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางร่างกายและจิตใจแล้ว เราพบว่ากุญแจสู่เทคนิคกริยาคือ การปรับสมดุลของกลไกสะท้อนกลับ เพื่อให้กลไกเหล่านั้นสามารถทำงานได้ตามปกติในสภาวะสมดุล ดังตารางด้านล่าง

เส้นทางที่หก เทคนิคโยคะ โดย Dr. Garote, 1999
อาสนะ 1 อย่าง
2 ปราณยามะ
3 กริยา
4 Mudra – พันธะ
การทำสมาธิ 5 รูปแบบ กับการฝึกที่หลากหลาย
6 การพัฒนาทัศนคติ การฝึกทัศนคติ (จริยธรรม คุณธรรม)

.
ที่มาข้อมูล